TỪ LÁY TRONG TIẾNG TRUNG

 

 1. Động từ láy lại:

 

 • Biểu thị hành động diễn ra nhanh hoặc nhiều lần, nhẹ nhàng, và có ý làm thử.

 

Hình thứ lặp lại Thể hoàn thành
Động từ đơn âm tiết A AA / A一A A了A
Ví dụ 尝尝 / 尝一尝 尝了尝
Động từ song âm tiết AB ABAB AB了AB
Ví dụ 研究 研究研究 研究了研究

 

Ví dụ:

 • 我的钥匙在哪儿啊,你帮我找找。
 • 她想了想说:“还是你跟我去看小王吧。”
 • 小李有点儿累了,让他休息休息吧。
 • 我们每天都去操场跑跑步,做做操。

 

 1. Tính từ láy lại:
 • Tính từ láy lại biểu thị nhấn mạnh mức độ.

 

Tính từ đơn âm tiết A AA
Ví dụ 好好
Tính từ song âm tiết AB AABB
Ví dụ 干净 干干净净
Tính từ phức hợp AB ABAB
Ví dụ 雪白 雪白雪白

Ví dụ:

 • 好好学习,天天向上。
 • 她高高兴兴地跳起来。
 • 他的脸冻得通红通红的。

 

 1. Danh từ láy lại:
 • Một số danh từ có thể láy lại, biểu thị ý nghĩa toàn bộ, tất cả.

Ví dụ:

 • 我年年都去中国旅行。
 • 人人都喜欢收礼物。

 

 1. Lượng từ láy lại:
 • Lượng từ đơn âm tiết có thể láy lại, biểu thị ý nghĩa toàn bộ, tất cả, mỗi một.

Ví dụ:

 • 我们去玩的时候,回回都下雨。
 • 他们班的个个都是好学生。
 • 图书馆里本本都很有意思。
.